Velikonoce se blíží! Přijímáme předobjednávky na velikonoční beránky a mazance.

Náš chléb a.s.

pro Vás každý den s láskou

0
Váš košík

Obchodní podmínky

Podmínky pro přístup a nákup prostřednictvím stránek eshop.vasepekarna.cz

Obchodní společnosti Náš chléb a.s., IČ: 27353443, se sídlem Na Výšině 3373/11, 466 01 Jablonec nad Nisou, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1912 (dále jen Náš chléb) pro nákup zboží a/nebo služeb na portálu https://eshop.vasepekarna.cz (dále jen „VOP“).

 I. Úvodní ustanovení

Tyto VOP společnosti Náš chléb upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na využití služeb a/nebo nákup zboží společnosti Náš chléb (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi společnosti Náš chléb a kupujícím, který si prostřednictvím portálu eshop.vasepekarna.cz (dále jen „Portál eshop.vasepekarna.cz“) a/nebo prostřednictvím jiné internetové adresy a/nebo jiné mobilní aplikace, hodlá zakoupit u společnosti Náš chléb zboží a/nebo službu (dále jen „Zboží“). Tyto VOP jsou určeny pro nákup Zboží kupujícím za účelem přímé spotřeby (dále jen „Zákazník“).

V aktuální nabídce Zboží na Portálu eshop.vasepekarna.cz mohou být některá ustanovení upravena odlišně od VOP, přičemž taková odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.

Pokud Náš chléb nabízí zákazníkům jakoukoli akci, která má nebo bude mít vlastní podmínky, mají podmínky této akce přednost před VOP, pokud by však jakékoli ujednání z podmínek akce bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání VOP namísto ujednání z takové akce. Akce může být omezena časově a/nebo množstvím prodaného Zboží, případně může mít i jiné další podmínky a omezení. Náš chléb je oprávněna takovou akci kdykoli zrušit.

Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu je možno uzavřít pouze v českém jazyce. Potom, co ji Zákazník s Velkou Peckou uzavře, zůstane uložená u společnosti Náš chléb a není Zákazníkovi přístupná.

Společnost Náš chléb může znění VOP jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Společnost Náš chléb informuje Zákazníky o změně VOP na Portálu eshop.vasepekarna.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Má se za to, že Zákazník, který uzavírá Smlouvu, s novým zněním VOP souhlasí.

Společnost Náš chléb je oprávněna prodej Zboží na Portálu eshop.vasepekarna.cz kdykoli ukončit.

II. Uzavření Smlouvy

Náš chléb na Portálu eshop.vasepekarna.cz nabízí ke koupi Zboží (včetně jeho cen), které Zákazník může zakoupit a nechat si jej doručit. Ceny nabízeného Zboží jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v korunách českých.

Možnost uzavření Smlouvy se společností Náš chléb za podmínek uvedených v nabídce na Portálu eshop.vasepekarna.cz zůstává v platnosti po dobu uvedenou na Portálu eshop.vasepekarna.cz a za předpokladu naplnění podmínek uvedených v této nabídce na Portálu eshop.vasepekarna.cz.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) hradí Zákazník.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Postup vedoucí k uzavření Smlouvy na Portálu eshop.vasepekarna.cz. Pro uzavření Smlouvy v rámci nákupního procesu nejprve zvolí Zákazník na Portálu eshop.vasepekarna.cz Zboží, jež chce zakoupit, a dále jeho požadované množství. Tento krok potvrdí stisknutím tlačítka „PŘIDAT DO KOŠÍKU“. Nezvolí-li Zákazník požadované množství, bude mu do Košíku přidán vždy jeden kus nebo jiná nejmenší nabízená jednotka příslušného Zboží.

Jakmile Zákazník provede výše zmíněným postupem výběr veškerého Zboží, jež má v úmyslu zakoupit, v nákupním procesu pokračuje stisknutím tlačítka „K objednávce“.

Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník společnosti Náš chléb kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Smlouva mezi dodavatelem Náš chléb a Zákazníkem vzniká dokončením objednávky ze strany Zákazníka. Současně s provedením první objednávky probíhá registrace zákazníka a zákazníkovi je založen uživatelský profil.

Objednávku dokončí a odešle Zákazník společnosti Náš chléb kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Smlouva mezi dodavatelem Náš chléb a Zákazníkem vzniká dokončením objednávky ze strany Zákazníka.

Náš chléb Zákazníkovi předá Zboží dle Objednávky do jeho vlastních rukou, do rukou jeho zákonného zástupce či zmocněnce, případně na místo oběma stranami smluvené na vybrané pobočce Náš Chléb, kterou zvolil v nákupním košíku. Zboží je Zákazník povinen převzít, nevyužije-li možnosti odstoupení od Smlouvy. Za Zákazníka může Zboží převzít vedle Zákazníka nebo jeho zákonného zástupce také fyzická osoba starší 18 let, a která osobě, která Zákazníkovi Zboží za společnost Náš chléb předává, způsobem uvedeným níže v těchto VOP, prokáže svou totožnost.

Zákazník bere na vědomí, že Náš chléb není povinen uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu a/ nebo podmínky užití Portálu eshop.vasepekarna.cz.

III. Změna a zrušení Objednávky

Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení na Portálu eshop.vasepekarna.cz. Její změna je možná pouze ze strany společnosti Náš chléb, a to i v případech uvedených v těchto VOP, nebo pokud k tomu pověřený zaměstnanec společnosti Náš chléb za tímto účelem telefonicky kontaktuje Zákazníka se sdělením, že objednané Zboží nebo jakákoli jeho jednotlivá položka v době vypravení Objednávky nejsou dostupné.

Zrušení Objednávky je možné písemně, nebo telefonicky nejpozději do 18:00 hod. dne předcházejícího dni doručení Zboží. V den doručení může Zákazník změnit se souhlasem společnosti Náš chléb pouze čas doručení nebo adresu doručení. Od okamžiku, kdy je Zboží vypraveno Zákazníkovi na vybranou pobočku, není možné provést zrušení Objednávky ani změnit adresu nebo čas doručení. Tímto ujednáním není dotčeno právo Zákazníka od Smlouvy odstoupit.

Marným doručením není dotčeno právo společnosti Náš chléb požadovat a vymáhat Smluvní Pokutu za náklady na přípravu a expedici objednávky (300 Kč). Pokuta za poskytnutí služby a náklady na přípravu a expedici objednávky bude zákazníkovi naúčtována při nákupu příštím. V případě neuhrazení poplatku za službu si společnost Náš chléb vyhrazuje právo blokace účtu zákazníka.

Zákazník je při změně či zrušení Objednávky povinen uvést číslo Objednávky, datum Objednávky a číslo bankovního účtu pro vrácení ceny Zboží.

IV. Odstoupení od Smlouvy a práva z vadného plnění (reklamace Zboží)

Náš chléb prohlašuje a Zákazník bere na vědomí, že tyto VOP jsou určeny pro nákup Zboží kupujícím – spotřebitelem za účelem přímé spotřeby, tj. jsou určeny výhradně pro tzv. spotřebitelské smlouvy dle ust. § 1810 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „Občanský zákoník“).

Odstoupení od Smlouvy. V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí Zboží a to i od jednotlivé položky Zboží.

V případě odstoupení od Smlouvy Zákazník může předat Zboží ihned osobě, která mu jej za společnost Náš chléb předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy telefonicky společnosti Náš chléb nebo prostřednictvím Portálu eshop.vasepekarna.cz a zaslat Zboží na své náklady na adresu Na Výšině 11, Jablonec nad Nisou 466 01.  

Pro vyloučení veškerých pochybností Náš chléb v souladu příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku prohlašuje, že nelze odstoupit od Smlouvy týkající se Zboží podléhající rychlé zkáze nebo u Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím. Zákazník dále nemůže odstoupit od Smlouvy, týká-li se Zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Zákazník vrací Zboží úplné a v nepoškozeném stavu. Při odstoupení od Smlouvy a následném vrácení Zboží Zákazník odpovídá společnosti Náš chléb pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než jak je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V případě platného odstoupení od Smlouvy bude cena Zboží nebo její poměrná část vrácena do 14 dnů od vrácení Zboží (nebo od doložení, že Zboží bylo odesláno ve lhůtě k tomu určené dle čl. IV. Těchto VOP) na bankovní účet Zákazníka, případně na bankovní účet, z nějž Zákazník cenu uhradil a to včetně nákladů na dodání nebo jejich poměrné části.

Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi zákazníkem a společností Náš chléb uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

Reklamace Zboží. 

Zákazníkovi se doporučuje předané Zboží z Objednávky neprodleně po jeho převzetí zkontrolovat, přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství a zjištěné nedostatky vytknout společnosti Náš chléb, a to např. vyznačením na daňovém dokladu k Zboží nebo jiným vhodným způsobem. Pokud Zboží při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady (např. propadla expirační doba nebo u Zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k určenému účelu použití), reklamuje Zákazník Zboží v záruční době u společnosti Náš chléb. Práva z vadného plnění může Zákazník uplatnit na adrese jakékoli provozovny společnosti Náš chléb nebo v sídle podnikání společnosti Náš chléb nebo prostřednictvím Portálu eshop.vasepekarna.cz a kontaktních údajů na něm uvedených. Společnost Náš chléb tímto informuje Zákazníka, že s ohledem na povahu Zboží, nemusí být ze strany společnosti Náš chléb jeho reklamaci vždy vyhověno, a to zejména v případě, že nevytkl zjevné vady Zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu) a/nebo nepodaří-li se prokázat, že Zboží mělo vytýkané vady již při jeho předání. Společnost Náš chléb dále informuje Zákazníka, že u čerstvých surovin určených ke spotřebě do 24 hodin je třeba reklamaci učinit do 24 hodin od jejich převzetí. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Náš chléb za vady může upravit reklamační řád Náš chléb.

V případě reklamace části nebo celé objednávky bude zákazníkovi vystaven opravný daňový doklad, dle zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, § 73. Datum potvrzení opravného daňového dokladu je datum, kdy byl opravný daňový doklad poskytnut klientovi v jeho osobním účtu na eshop.vasepekarna.cz.

Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.

Neoznámí-li Zákazník vadu Zboží včas, pozbývá právo odstoupit od Smlouvy.

Náš chléb je povinen dodat Zboží ve shodě se Smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Zboží v jakosti střední a jde-li o Smlouvu v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze Smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Poškození balení Zboží není porušením tohoto článku, přičemž vhodný způsob balení je oprávněno zvolit výhradně Náš chléb.

Zákazník odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v ust. § 2095 a § 2096 Občanského zákoníku. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání Zboží.

Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření Smlouvy, nebo kterou sám způsobil.

Zákazník je v souladu s ustanovením § 2165 oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 měsíců od převzetí (dále jen „Záruční doba“), s výjimkou:

Prodávaného Zboží, u nějž je na jeho obalu, nebo návodu připojenému k němu připojenému nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba (tj. minimální trvanlivost), po kterou lze věc použít,

Zboží vadného z důvodu váhy neodpovídající váze Zboží objednaného Zákazníkem v Objednávce, nepřekročí-li hmotnostní odchylka 20 % celkové váhy daného objednaného Zboží;

Zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, kvůli níž byla nižší cena ujednána;

Vyplývá-li to z povahy Zboží.

Záruční doba běží od dodání Zboží společností Náš chléb. Bylo-li Zboží v případě kupní smlouvy podle smlouvy odesláno, běží záruční doba od dojití věci do místa určení. Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Zboží vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Náš chléb.

Jakmile Zákazník zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu společnosti Náš chléb a vadné Zboží společnosti Náš chléb předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána.

Náš chléb je povinen vydat Zákazníkovi k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje. Náš chléb zároveň informuje Zákazníka o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Náš chléb nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

Je-li vada odstranitelná, může se Zákazník domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Zákazník buď odstoupit od Smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému Zboží, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

Nemá-li podle Smlouvy Zboží náležité vlastnosti, může Zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od Smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému Zboží odstoupit. Neodstoupí-li Zákazník od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost Náš chléb nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit její součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Zákazník nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi způsobilo značné obtíže.

V. Cena Zboží a platební podmínky

Kupující bere na vědomí, že konečná cena objednávky je uváděna po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uvedený na dodacím listu a na daňovém dokladu.

Cenu Zboží a případné další náklady dle Smlouvy hradí Zákazník jedním z následujících způsobů:

  1. Platba prostřednictvím platební brány společnosti ComGate Payments, a.s. Comgate.

Kontaktní údaje společnosti ComGate Payments, a.s.:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Jak fungují platby přes COMGATE platební bránu?

Platební brána COMGATE nabízí rychlý, pohodlný a bezpečný způsob placení na internetu.
Platbu provedete přímo na platební bráně po dokončení objednávky, nebo vás brána přesměruje do internetového bankovnictví, případně na stránku, která odpovídá zvolené platební metodě v objednávce.
Po odeslání platby vám COMGATE zašle e-mail, ve kterém najdete odkaz pro sledování stavu platby, nebo ve kterém obdržíte instrukce pro dokončení platby.
Všechny informace o vašich platbách včetně čísla platební karty jsou zabezpečeny šifrovanou komunikací a COMGATE s nimi nakládá v souladu s nejvyšším bezpečnostním standardem kartových asociací PCI DSS.

Jaké platební metody COMGATE nabízí?

Na našem e-shopu díky platební bráně COMGATE nabízíme všechny nejpoužívanější platební metody včetně online platby kartou nebo platby přes online bankovní tlačítka. Většina plateb probíhá online, takže jejich vyřízení je otázkou několika minut.

Jak probíhá platba kartou přes COMGATE platební bránu?

  1. Zadáte údaje své karty do zabezpečeného formuláře na platební bráně a odešlete platbu.
  2. Následně se předá informace o platbě partnerskému procesorovi, který transakci předloží příslušné karetní asociaci (např. VISA nebo MasterCard). Ta zajistí napojení transakce do banky, která vydala kartu, přes kterou je platba zadána.
  3. Vydavatelská banka rozhodne o schválení platby a své rozhodnutí předá procesorovi, který dál informuje COMGATE.
  4. COMGATE informaci zpracuje.
  5. Pokud banka platbu schválí, je objednávka do několika minut označena jako zaplacená a předána dále ke zpracování.

Ceny Zboží uvedené na Portálu eshop.vasepekarna.cz jsou uvedeny včetně DPH.

Pro vyloučení pochybnosti Náš chléb prohlašuje, a Zákazník bere na vědomí, že vlastnické právo k Zboží přechází na Zákazníka až v okamžiku uhrazení celkové ceny Zboží, nezvolil-li Zákazník k úhradě platbu na fakturu.

Platba bezhotovostně platební kartou. Zvolil-li Zákazník jako způsob placení platbu bezhotovostní platební kartou, postupuje během placení dle kroků sdělených mu v rámci příslušné internetové platební brány. Náš chléb není povinen Zboží z Objednávky Zákazníkovi odeslat před tím, než bude Kauce na cenu za Zboží Zákazníkem uhrazena.

Na zaplacení ceny Zboží se použije Kauce a případný přeplatek se Zákazníkovi vrátí na bankovní účet, ze kterého Kauci zaplatil; nedoplatek související s případnou odchylkou váhy Zboží u Zboží objednávaného na váhu Zákazník nedoplácí. Cena Zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku připsání příslušné částky na účet dle Smlouvy nebo dle Služba na fakturu společnosti Náš chléb. Tato platba je výhradně určena pouze pro právnické osoby (dále jen firmy) a je sjednána po zaslání písemné žádosti na webovém Portálu eshop.vasepekarna.cz a následném schválení ze strany společnosti Náš chléb. Prostřednictvím této služby může právnická osoba (dále jen Firma) objednat nákup v předstanovené výši, na které se obě strany při schválení žádosti dohodnou. Za nákup v tomto případě zaplatí ve lhůtě 14 dní od uzavření Smlouvy. Termín pro reklamaci nedodaného nebo nepřevzatého nákupu je stejný jako u jiných platebních metod.

Jakmile Uživatel uhradí zboží nabízené na Portálu eshop.vasepekarna.cz, doručí společně s objednávkou Náš chléb Uživateli účtenku vystavenou v souladu se Zákonem o evidenci tržeb, která bude dostupná u příslušné objednávky.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Náš chléb vydá Zákazníkovi bez zbytečného odkladu potom, co byla cena Zboží uhrazena jedním z výše popsaných způsobů a Zboží bylo předáno, daňový doklad, a to na e-mailovou adresu Zákazníka nebo osobně při převzetí zboží na prodejně Náš chléb.

Při Objednávce Zboží na váhu si Náš chléb vyhrazuje právo dodat Zboží s váhovou odchylkou, avšak vyvine maximální úsilí, aby odchylka byla co nejnižší v poměru k požadované váze Zákazníkem v Objednávce. Případný přeplatek z důvodu nižší váhy se Zákazníkovi vrací. V případě vyšší váhy Zákazník doplácí takto vzniklý nedoplatek.

V případě, že Zákazník objedná určitý počet kusů Zboží (např. kusové pečivo), u nějž je cena na Portálu eshop.vasepekarna.cz jinak určena dle jeho hmotnosti, dodá Náš chléb požadovaný počet kusů Zboží. Cena Zboží bude pak bez ohledu na jeho množství určena podle jeho váhy a případný přeplatek se Zákazníkovi vrátí; v případě nedoplatku Zákazník chybějící částku doplatí.

VI. Odpovědnost a záruky

Náš chléb nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním jednotlivých Zákazníků, způsobu, jimž Portál eshop.vasepekarna.cz využívají, nebo jiných okolností vzniklých na straně Zákazníka.

Náš chléb nenese odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí, ani za výpadky Portálu eshop.vasepekarna.cz způsobené přerušením přívodu el. energie.

Náš chléb nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený, bezchybný a bezpečný chod Portálu eshop.vasepekarna.cz. Náš chléb nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Portálu eshop.vasepekarna.cz ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Portálu eshop.vasepekarna.cz nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

Náš chléb neodpovídá za služby poskytované subjekty odlišnými od společnosti Náš chléb, a to zejména provozovatelů platebních systému, nebo doručovatelů (kurýrů), ani za jakékoli následky jejich jednání, či práva a povinnosti s těmito službami spojené.

Dostupnost Zboží je vázána na skladové zásoby a Náš chléb dostupnost Zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně společnosti Náš chléb vyřídit, bude o tom Zákazník telefonicky informován na telefonním čísle, který Zákazník uvede v Objednávce jako kontaktní.

Náš chléb také neodpovídá za porušení VOP, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícím její odpovědnost, a to především ust. § 2924.

VII. Další práva a povinnosti Smluvních stran

Zákazník bere na vědomí, že obsah tvořící Portál eshop.vasepekarna.cz (včetně fotografií propagovaného Zboží) je chráněn autorským právem, a to zejména zákonem č. 121/2000 Sb, autorský zákon, v účinném znění. Zákazník se zavazuje používat Portál eshop.vasepekarna.cz výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) obsah Portálu eshop.vasepekarna.cz.

Přístup a užití Portálu eshop.vasepekarna.cz ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.

Zákazník není oprávněn používat Portál eshop.vasepekarna.cz způsobem, jenž by mohl mít negativní vliv na provoz Portálu eshop.vasepekarna.cz. Portál eshop.vasepekarna.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není v rozporu s právy ostatních Zákazníků společnosti Náš chléb, a výhradně v souladu s účelovým určením Portálu eshop.vasepekarna.cz.

Zákazník užívá Portál eshop.vasepekarna.cz na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie Zboží na Portálu eshop.vasepekarna.cz jsou pouze ilustrativní.

Náš chléb neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na Portálu eshop.vasepekarna.cz, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající Portál eshop.vasepekarna.cz ani za další hmotné a nehmotné ztráty.

Náš chléb si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné 3. osoby k Portálu eshop.vasepekarna.cz.

Náš chléb není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

VIII. Ochrana osobních údajů, obchodní sdělení a reklama

O tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, po jak dlouhou dobu, za jakých okolností Vám můžeme zasílat obchodní sdělení a další nezbytné informace o ochraně Vašich osobních údajů se můžete dočíst v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

IX. Doručování korespondence

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedené v Objednávce.

Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

X. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím Portálu eshop.vasepekarna.cz nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky místně příslušného podle sídla společnosti Náš chléb.

Zákazníci se mohou obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), orgán státního dozoru pro oblast ochrany spotřebitele.

Náš chléb je oprávněn k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

Náš chléb je oprávněna prodej Zboží nebo služeb na Portálu eshop.vasepekarna.cz kdykoli ukončit.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz či je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené platformy dostupné na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 20. 3. 2023.