E-shop Náš Chléb

pečeme pro Vás každý den s láskou

0
Váš košík

Obchodní podmínky

vydané v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

obchodní společnosti
Náš chléb, a.s.
IČO: 27353443
se sídlem: Na Výšině 3373/11, 466 01 Jablonec nad Nisou
zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1911
(dále jen jako „Prodávající“)

Kontaktní údaje:
Email:
Telefon: +420 724 426 017 / +420 724 426 013
Adresa: Na Výšině 3373/11, 466 01 Jablonec nad Nisou

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Mimo na jiných místech definované pojmy budou pro účely obchodních podmínek užity následující pojmy mající následující význam:
„Cena“ Cena za Zboží, kterou se na základě Smlouvy zavazuje Kupující zaplatit Prodávajícímu.
„Faktura“ Účetní či daňový doklad nebo pouhá účtenka v jakékoliv podobě obsahující náležitosti dle obecně závazných předpisů.
„Koronavirus“ Onemocnění COVID-19 nebo jiné virové či obdobné onemocnění a na to navazující preventivní úřední opatření (zejména nařízení karantény, uzavření provozoven, zákaz volného pohybu osob, omezení společenských, sportovních a kulturních akcí, vyvlastnění majetku, převzetí správy podniku, uzavření výroby apod.)
„Kupující“ Fyzická či právnická osoba, která s Prodávajícím uzavřela Smlouvu. Plyne-li to ze smyslu ustanovení OP, tak se Kupícím myslí i jen osoba, která má Uživatelský účet či navštívila Webové stránky.
„Objednávka“ Objednávka Kupujícího, která je návrhem na uzavření Smlouvy.
„OP“ Tyto obchodní podmínky.
„OZ“ Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění ke dni účinnosti OP.
„Smlouva“ Smlouva, na základě které se Prodávající zavazuje Kupujícímu prodat Zboží a Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu Cenu a Zboží převzít.
„Smluvní strany“ Prodávající a Kupující.
„Újma“ Újma na majetku (skutečná škoda či ušlý zisk) a nemajetková újma, včetně ztráty smluvní příležitosti.
„Uživatelský účet“ Uživatelský účet Kupujícího na Webových stránkách, jehož prostřednictvím může Kupující (i) uzavřít Smlouvu, (ii) spravovat své údaje, (iii) sledovat historii Objednávek atd.
„Vada“ Stav, kdy je Zboží vadné dle obecně závazných předpisů a s ohledem na vzájemný vztah a postavení Prodávajícího a Kupujícího.
„Webové stránky“ E-shop a internetové stránky Prodávajícího dostupné na adrese https://eshop.vasepekarna.cz.
„Zákaznická recenze“ Recenze, která je zveřejněna na Webových stránkách, od třetí osoby, která (i) využila služeb Prodávajícího, (ii) má s ním zkušenost nebo (iii) si objednala od Prodávajícího Zboží.
„Zboží“ Zboží, které je předmětem Smlouvy, zejm. různé druhy chlebů, baget, chlebíčků, jednohubek a pomazánek.

1.2 Pokud není v OP uvedeno jinak, mají slova v nich užitá s velkým počátečním písmenem význam uvedený výše. Nadpisy v OP jsou vloženy pouze pro usnadnění a nemají vliv na výklad OP. Odkazy na ustanovení a přílohy v OP bez uvedení jiného dokumentu jsou odkazy na ustanovení a přílohy těchto OP. Pokud ze smyslu a kontextu neplyne něco jiného, slova v jednotném čísle zahrnují i jejich množné číslo a naopak. Slova jsou vykládána bez ohledu na jejich rod.

1.3 Na vztahy Prodávajícího a Kupujícího se OP použijí bez ohledu na to, zda Kupující je či není spotřebitelem. To neplatí, plyne-li z daného ustanovení či jeho kontextu, že se použije pouze na Kupujícího, který je či není spotřebitelem nebo podnikatelem. Spotřebitelem se myslí vždy spotřebitel ve smyslu § 419 OZ a podnikatelem se myslí vždy podnikatel ve smyslu § 420 OZ.

2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
2.1 OP upravují vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy, práva a povinnosti Smluvních stran při využívání Webových stránek a další související právní vztahy.

2.2 Kupující vůči Prodávajícímu prohlašuje, že je plně svéprávný, popř. s ohledem na svůj věk je oprávněn uzavřít Smlouvu. Je-li Kupující právnickou osobou ve smyslu § 20 OZ, prohlašuje objednávající osoba, že je oprávněna v rozsahu Smlouvy jednat za Kupujícího.

2.3 Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat ve Smlouvě. V případě rozporu mezi podmínkami obsaženými ve vlastním textu Smlouvy, OP či jakékoliv přílohy Smlouvy, jsou rozhodující ustanovení v níže uvedeném pořadí (od nejvyššího k nejnižšímu): 1. Smlouva, 2. jakákoliv jiná příloha Smlouvy a 3. OP.

2.4 Ustanovení OP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2.5 Pro účely těchto OP, a plyne-li to z kontextu, se za Prodávajícího považují i třetí osoby, které provozují franšízu Prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že některé služby či Zboží dle těchto VOP poskytují tyto třetí osoby.

3 UZAVŘENÍ SMLOUVY
3.1 Nabídka Zboží a Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webových stránkách. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2 Veškerá nabídka Zboží umístěná ve Webových stránkách je nezávazná a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

3.3 Pro objednání Zboží vyplní Kupující Objednávku na Webových stránkách. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
(a) identifikačních a adresních údajích Kupujícího (jméno, příjmení, tel. číslo, e-mailová adresa, doručovací adresa, případně IČO atd.);
(b) Zboží;
(c) způsobu úhrady Ceny; a
(d) místo předání Zboží.

3.4 Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Zaplatit nyní“, „Objednávka zavazující k platbě“ nebo na jiné tlačítko obdobného znění . Kupující tímto bere na vědomí, že kliknutím na takové tlačítko se zavazuje k zaplacení Ceny. Před odesláním Objednávky je Kupující povinen si Objednávku zkontrolovat, v případě chyby ji může opravit tím, že se vrátí na příslušný krok Objednávky, kde zvolí správnou variantu namísto chybné.

3.5 Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce.

3.6 Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká akceptací Objednávky Prodávajícím, kterou Prodávající zašle Kupujícímu elektronickou poštou na e-mailovou adresu Kupujícího. Spolu s akceptací Objednávky zasílá Prodávající Kupujícímu rovněž aktuální znění Smlouvy a OP ve formátu PDF či jiném trvalém formátu.

3.7 V rámci Objednávky je Kupující vyzván i ke zřízení Uživatelského účtu, ten mu může pomoci usnadnit případný příští nákup Zboží u Prodávajícího. Zřízení Uživatelského účtu není povinné.

4 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1 Prodávající nabízí pouze platbu „předem“ skrze platební bránu Comgate. Práva a povinnosti Kupujícího se tak mohou řídit i obchodními podmínkami či dokumentem upravujícím zpracování osobních údajů této platební brány (dostupné na https://www.comgate.cz/smluvni-dokumenty). Cena je splatná neprodleně po odeslání Objednávky prostřednictvím této platební brány. V případě prodlení Kupujícího se zaplacením Ceny je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit.

4.2 Kupující je povinen držet se platebních pokynů Prodávajícího platební brány.

4.3 Veškeré Ceny jsou uvedeny na Webových stránkách s DPH. Společně s Cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Zboží, jsou-li v Objednávce uvedeny. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále Cenou i případné náklady spojené s balením a dodáním Zboží.

4.4 Prodávající je oprávněn pozdržet předání Zboží Kupujícímu (i) do doby, než obdrží Cenu, nebo (ii) do doby, kdy mu bude potvrzeno platební bránou, že byla Cena úspěšně zaplacena.

4.5 Případné slevy z Ceny poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno jinak. Prodávající poskytuje slevu vždy s rozvazovací podmínkou porušení Smlouvy či OP Kupujícím. Pokud Kupující poruší Smlouvu či OP, je Kupující povinen do 5 (pěti) dnů od doručení výzvy Prodávajícího vydat Prodávajícímu částku odpovídající poskytnuté slevě.

4.6 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Kupujícímu Fakturu. Fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení Ceny a zašle jej v elektronické podobě na e-mail Kupujícího uvedený jím v Objednávce nebo v jeho Uživatelském účtu. Smluvní strany ve smyslu § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, souhlasí s použitím Faktury v elektronické podobě.

4.7 Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webových stránkách. V případě zjevné technické chyby při uvedení výše Ceny nemá Prodávající skutečnou vůli Smlouvu za takovýchto podmínek uzavřít. V případě, kdy se jeví, že byla uzavřena Smlouva se zjevně chybnou Cenou, zavazuje se Prodávající tuto skutečnost Kupujícímu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co chybu zjistí. V tomto případě Smlouva uzavřena nebyla z důvodu neexistence vůle na straně Prodávajícího. Nedojde-li mezi Prodávajícím a Kupujícím k dohodě o způsobu řešení neplatnosti Smlouvy, vrátí Prodávající Kupujícímu Cenu.

4.8 Pro vyloučení pochybností a pro všechny ostatní případy v OP Smluvní strany stanovují, že zaplacením Ceny je okamžik, kdy je Cena předána Prodávajícímu či připsána na jeho bankovní účet.

5 PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
5.1 Prodávající umožňuje Kupujícímu Zboží převzít ve zvolené pobočce Prodávajícího. Místo převzetí – pobočku prodávajícího – zvolí Kupující v Objednávce.

5.2 Zboží je k vyzvednutí v den a případně i čas, který uvede Kupující v Objednávce a který mu potvrdí Prodávající v potvrzení Objednávky.

5.3 Je-li Prodávající v prodlení s dodáním Zboží, může Kupující od Smlouvy odstoupit, nesplní-li Prodávající svoji povinnost dodat Zboží ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu Kupující poskytl. Kupující může od Smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že Prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření Smlouvy anebo Kupující sdělil Prodávajícímu před uzavřením Smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné. Právo na odstoupení od Smlouvy dle tohoto odstavce se vztahuje jen na Kupujícího, který je spotřebitelem.

5.4 Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost Zboží převzít, ale v rozporu se Smlouvou tak neučinil.

5.5 Kupující je si vědom povahy Zboží, kdy Zboží je určeno k okamžité potřebě a podléhá rychlé zkáze. Dostane-li se Kupující do prodlení s převzetím Zboží, je si vědom a souhlasí s tím, že Prodávající má právo objednané Zboží prodat jiné osobě. Na toto nebude Kupující s ohledem na povahu Zboží v souladu s § 2127 OZ upozorněn. Dostane-li se Kupující do prodlení s převzetím Zboží, může kontaktovat Prodávající s žádostí o informaci, zda a jak dlouho bude objednané Zboží dostupné.

5.6 Bezdůvodné odmítnutí převzetí Zboží Kupujícím není nesplněním povinnosti dodat, resp. nabídnout k převzetí, Zboží ze strany Prodávajícího ani odstoupením od Smlouvy ze strany Kupujícího.

5.7 Kupující bere na vědomí, že (i) nevyzvedne-li si Zboží či (ii) odmítne-li jej bezdůvodně převzít, aniž by řádně od Smlouvy odstoupil (je-li k tomu oprávněn), jedná se o porušení povinnosti pro něj plynoucí ze Smlouvy. Aniž je dotčeno právo Prodávajícího postupovat dle bodu 5.5 OP, je Kupující v takovém případě povinen nahradit Prodávajícímu Újmu, která porušením povinnosti Kupujícím vznikla. Újmou se v tomto případě rozumí především skladné a balné. Smluvní strany se dohodly na paušální výše skladného na částku 5 Kč za každou jednotlivou položku Zboží a každý započatý den, co je Kupující v prodlení s převzetím Zboží, nejdéle však po dobu, kdy si Zboží drží své vlastnosti vzhledem ke své povaze.

5.8 Při převzetí Zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit Prodávajícímu.

5.9 S ohledem na povahu Zboží není společně s ním dodáván žádný návod.

5.10 P rodávající tímto informuje Kupujícího, že Zboží je zuživatelné a že má trvanlivost v nižších jednotkách dní. Zboží je určeno k okamžité spotřebě, tj. ke spotřebě zpravidla tentýž či následující den. Je-li jiná informace uvedena na obalu Zboží či jinak spolu se Zbožím poskytnuta, má tato informace přednost před informací v tomto ustanovení.

6 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO KUPUJÍCÍHO – SPOTŘEBITELE
6.1 Je-li Kupující spotřebitelem, uplatní se na Smlouvu zákonné ustanovení týkajících se spotřebitele (zejména § 1810 až § 1840 OZ, dále také § 2158 a násl. OZ, a dále ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

6.2 Je-li v dále v tomto článku OP užíván pojem „Kupující“, je tím myšlen Kupující, který je spotřebitel.

6.3 K podnikání je Prodávající oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad (https://www.rzp.cz/).

6.4 Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.

6.5 Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů plynoucích ze Smlouvy či z těchto OP.

6.6 V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: , web: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

6.7 Případné stížnosti vyřizuje Prodávající prostřednictvím svého kontaktního e-mailu uvedeného v úvodu těchto OP. Kupující se dále může obrátit na subjekty uvedené výše v tomto článku. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu, např. Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, web: www.konzument.cz, email: , telefon: +420 495 215 266).

6.8 Pro podání stížnosti týkající se Smlouvy a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů lze rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6.9 Zveřejňuje-li Prodávající Zákaznické recenze, informuje Prodávající vhodným způsobem o tom, (i) zda a jak je ta která Zákaznická recenze ověřena či (ii) zda se jedná o placenou Zákaznickou recenzi. Není-li tato informace uvedena vhodným způsobem u Zákaznické recenze, informuje tímto Prodávající Kupujícího, že Zákaznická recenze není ověřena a že se nejedná o placenou Zákaznickou recenzi.

7 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A ZÁNIK SMLOUVY
7.1 Smluvní strany mají právo odstoupit od Smlouvy v případě, že tak stanoví Smlouva, OP či zákon.

7.2 Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy také v následujících případech:
(a) technickou chybou byla na Webových stránkách uvedena zcela zjevně chybná Cena;
(b) Zboží z objektivních či subjektivních příčin není možné za původních podmínek dodat; nebo
(c) plnění se stane objektivně nemožným či protiprávním.

7.3 Kupující bere na vědomí, že s ohledem na povahu některého Zboží, které podléhá rychlé zkáze (např. různé druhy chlebů, baget, chlebíčků, jednohubek a pomazánek), a § 1837 odst. 1 písm. e) OZ nemá právo bezdůvodně odstoupit od Smlouvy ohledně tohoto Zboží, které by jinak měl dle § 1829 OZ.

7.4 Ostatní body tohoto článku se vztahují pouze na případy, kdy Zboží nepodléhá rychlé zkáze a kdy Kupující, který je spotřebitel, má právo odstoupit od Smlouvy za podmínek § 1829 a § 1837 OZ.

7.5 Odstoupení od Smlouvy může Kupující zaslat zejména na kontaktní adresu, do jakékoliv provozovny Prodávajícího, do sídla Prodávajícího nebo na kontaktní e-mail Prodávajícího. K odstoupení od Smlouvy může Kupující využít formulář, který je k dispozici zde .

7.6 V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Kupující se zavazuje Zboží, vrátit Prodávajícímu do 14 (čtrnácti) dnů ode dne odstoupení od Smlouvy.

7.7 Odstoupení od Smlouvy musí obsahovat identifikaci Kupujícího a příslušného Zboží. Pro urychlení procesu Prodávající doporučuje, aby Kupující předložil kopii dodacího listu a Faktury, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi Zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od Smlouvy a zvoleném způsobu vrácení Ceny. Kupující, který je podnikatel, je povinen předložit výše uvedené dokumenty.

7.8 Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání), které od něho na základě Smlouvy přijal. Prodávající peněžní prostředky vrátí do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nebo způsobem, jaký Kupující požadoval. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující vrátí Zboží.

7.9 Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží. Kupující, který je podnikatelem, nemá právo na úhradu nákladů dle tohoto odstavce.

7.10 Odstoupí-li Kupující, který je spotřebitel, od Smlouvy dle § 1829 OZ, odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se Kupující seznámil s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností. Nárok na úhradu vzniklé Újmy dle předešlé věty je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Ceny a nákladů na dodání Zboží.

7.11 Při zasílání Zboží zpět Prodávajícímu je Kupující povinen jej zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Náklady spojené s vrácením Zboží Prodávajícímu nese Kupující.

7.12 Je-li společně se Zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy kteroukoli Smluvní stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

8 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)
8.1 Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejm. § 1914 až 1922, 1924, 1925 OZ, dále též § 2099 až 2105, 2108 až 2117 a je-li Kupující spotřebitel tak také § 2158 až 2174b OZ, dále případně též zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a nařízením Evropského parlamentu A Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům).

8.2 Kupující bere na vědomí, že vzhledem k povaze některého Zboží, které podléhá rychlé zkáze (např. různé druhy chlebů, baget, chlebíčků, jednohubek a pomazánek), je určeno ke spotřebě tentýž či následující den po jeho převzetí. Prodávající odpovídá za Vady, které se v této době projeví.

8.3 Práva a povinnosti z vadného plnění dle tohoto článku OP je třeba vykládat s ohledem na povahu konkrétního Zboží.

8.4 Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, jestliže Vady byly způsobeny:
(a) nesprávným skladováním, běžným opotřebením, nebo poškozením, které nezpůsobil Prodávající;
(b) o Vadě před převzetí Zboží věděl nebo musel vědět;
(c) Kupující Vadu sám způsobil, zejména tím, že jednal v rozporu se Smlouvou, těmito OP nebo pokyny Prodávajícího týkající se Zboží.

8.5 Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující v místě sídla, v místě podnikání či v provozovně Prodávajícího s ohledem na sortiment prodávaného Zboží. Vadné Zboží Kupující ukáže a případně předá Prodávajícímu. Prodávající doporučuje reklamovat Zboží osobně. Pro usnadnění a zrychlení vyřízení reklamace je vhodné předložit doklad o zakoupení Zboží či Fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi Zboží. Zasílá-li Kupující Zboží Prodávajícímu je vhodné jej zaslat spolu s vyplněným protokolem o reklamaci, v němž uvede Prodávající popis Vady a návrh na způsob řešení reklamace. Kupující, který je podnikatel, je povinen informovat o reklamaci předem telefonicky nebo e-mailem a poskytnout zmíněné dokumenty, obdržel-li je.

8.6 Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy byl Prodávajícímu Kupujícím oznámen výskyt Vady a uplatněno právo z vadného plnění.

8.7 Je-li Zboží vadné, může se Kupující domáhat:
(a) opravy nebo dodání nového Zboží, a to dle své volby, ledaže je zvolený způsob odstranění Vady (i) nemožný nebo (ii) ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam Vady, hodnotu, kterou by mělo Zboží bez Vady, a to, zda může být druhým způsobem Vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. Prodávající může odmítnout Vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam Vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez Vady; Je-li Kupující spotřebitel, Prodávající odstraní Vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Zboží a účel, pro který jej Kupující koupil; nebo
(b) doplnění toho, co chybí, připadá-li to v úvahu vzhledem k povaze Zboží.

8.8 Kupující může namísto práv uvedených v bodě 8.7 požadovat přiměřenou slevu z Ceny nebo odstoupit od Smlouvy v případě, že:
(a) Prodávající Vadu neodstranil nebo je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že Vada nebude odstraněna v souladu s OP;
(b) se Vada projeví opakovaně či i po jejím odstranění; to neplatí, je-li Kupující podnikatelem; nebo
(c) je Vada podstatným porušením Smlouvy.

8.9 O uplatnění práva z vadného plnění vydá Prodávající Kupujícímu písemné potvrzení, které obsahuje (i) datum uplatnění reklamace, (ii) obsah reklamace, (iii) Kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a (iv) kontaktní údaje Kupujícího. Prodávající není povinen vydat takové potvrzení v případě Kupujícího, který je podnikatel.

8.10 Reklamace včetně odstranění Vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace. V této době je Prodávající povinen i informovat Kupujícího, který je spotřebitel, o výsledku reklamace. O datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace plnění vystaví Prodávající Kupujícímu písemné potvrzení. To neplatí, není-li Kupující spotřebitel.

8.11 Je-li Prodávající v prodlení s vyřízením reklamace a je-li Kupující spotřebitel, má Kupující právo na (i) odstoupení od Smlouvy či (ii) přiměřenou slevu z Ceny.

8.12 Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace Zboží. Právo na úhradu těchto nákladů však musí Kupující uplatnit do 1 (jednoho) měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba uplatnit práva z vadného plnění. Kupující, který je podnikatelem, se práva na úhradu nákladů tímto vzdává.

8.13 Následující ustanovení tohoto článku OP se použijí jen u Zboží, které nepodléhá rychlé zkáze či které není potravinou se specifickým režimem.

8.14 Nad rámec zákonné záruční doby Prodávající neposkytuje žádnou záruku za jakost.

8.15 Projeví-li se Vada v průběhu 12 (dvanácti) měsíců od předání či zpřístupnění Zboží, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. To neplatí v případě, že je Kupující podnikatel.

8.16 Kupující je oprávněn vytknout Vadu, která se projeví v průběhu 24 měsíců od předání či zpřístupnění Zboží. Kupující je povinen uplatnit práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, kdy Vadu zjistil, nebo při náležité pozornosti zjistit měl. Je-li Kupující podnikatelem a oznámí-li Vadu později, nenáleží mu práva z vadného plnění.

9 UŽIVATELSKÝ ÚČET
9.1 Vytvoření Uživatelského účtu probíhá prostřednictvím příslušného formuláře na Webové stránce. Registrace je bezplatná.

9.2 Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout fiktivní, podvodné či duplicitní registrace Kupujících a rovněž registrace, které dle uvážení Prodávajícího porušují právní řád České republiky, etická pravidla a dobré mravy, OP nebo oprávněné zájmy třetích osob či Prodávajícího. Prodávající je oprávněn kdykoliv v budoucnu odmítnout či zrušit registraci Kupujícího, který tyto podmínky neplní.

9.3 Při registraci je Kupující povinen uvádět správně, pravdivě a úplně všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené v Uživatelském účtu Prodávající považuje za správné, pravdivé a úplné. Svou registrací Kupující prohlašuje, že se seznámil se Zásadami zpracování osobních údajů a Informacemi o zpracování cookies .

9.4 Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (e-mailem) a heslem, to neplatí, je-li Uživatelský účet spojen s účtem vedeným u třetí strany (např. přihlášení přes Facebook atd.). Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

9.5 Kupující má právo kdykoliv změnit informace v Uživatelském účtu či jej zcela zrušit (prostřednictvím Webových stránek nebo oznámením Prodávajícímu). Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy jej Kupující déle než 24 měsíců nevyužívá či v případě, kdy Kupující poruší své smluvní či zákonné povinnosti vůči Prodávajícímu. Odstranění Uživatelského účtu dle předchozí věty je bez náhrady.

10 ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK
10.1 Tyto OP jakož i všechny ostatní přílohy Smlouvy je Prodávající oprávněn v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit. Změny OP Prodávající písemně oznámí Kupujícímu, kterého by se změna práv a povinností měla dotknout. Nesouhlasí-li Kupující s novým zněním OP, má právo odmítnout změnu OP, kdy toto se považuje za výpověď práv a povinností Kupujícího a Prodávajícího. Smluvní strany si sjednávají, že nedoručení včasné výpovědi Kupujícího dle předchozí věty či nedoručení včasného souhlasu Kupujícího se změnou OP je vyjádřením souhlasu Kupujícího se změnou OP. Takto provedené změny Obchodních podmínek jsou účinné uplynutím 10. dne ode dne doručení oznámení Prodávajícího o změně OP Kupujícímu.

10.2 Předchozí odstavec se použije pouze na práva a povinnosti plynoucí z OP, které mají trvající charakter (např. práva a povinnosti plynoucí z Uživatelského účtu). V případě koupě a prodeje Zboží, jsou rozhodné OP ve znění ke dni uzavření Smlouvy a práva a povinnosti z ní plynoucí nejsou dotčeny pozdější změnou OP.

11 OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK
11.1 Obsah Webových stránek (texty včetně OP, fotografií, obrázků, log, programových vybavení a dalšího) je chráněn autorským právem Prodávajícího nebo právy dalších osob. Obsah Kupující nesmí měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu Prodávajícího či souhlasu oprávněných osob. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na Webových stránkách.

11.2 Je-li Zboží či jeho část chráněno autorským či průmyslovým právem a je-li k běžnému užití Zboží nutné udělit licenci k jeho užití, uděluje prodejem Zboží Prodávající Kupujícímu nevýhradní licenci (podlicenci) v minimálním rozsahu nutném k tomu, aby Zboží mohl pro své nekomerční a osobní účely Kupující užit běžným způsobem.

11.3 Názvy a označení výrobků, služeb či hospodářských subjektů mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků či nezapsanými označeními.

11.4 Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webových stránek nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání Webových stránek nesmí Kupující používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

11.5 Pokud se Kupující při užívání Webových stránek dopustí protiprávního jednání, vyhrazuje si Prodávající oprávnění omezit, pozastavit nebo ukončit přístup Kupujícího na Webové stránky, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je Kupující dále povinen Prodávajícímu uhradit veškerou újmu, která tímto jednáním vznikla.

11.6 Prodávající upozorňuje Kupujícího na to, že kliknutím na některé odkazy na Webových stránkách může dojít k opuštění Webových stránek a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

11.7 Každý je povinen užívat Webové stránky pouze ke stanovenému účelu a způsobem obvyklým, tzn. prostřednictvím prohlížeče a uživatelského rozhraní.

11.8 Aby mohl Kupující využívat Webové stránky, včetně nákupu Softwaru, v plném rozsahu, musí Kupující používat některé technologie či možnosti prohlížeče, např. aktivovat JavaSkript či mít povolené nezbytné cookies v prohlížeči.
11.9 Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet ani Webová stránka nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

12 ODPOVĚDOST PRODÁVAJÍCÍHO
12.1 Odpovědnost Prodávajícího se řídí ustanoveními Smlouvy. Všechna práva Kupujícího, která ve Smlouvě a OP nejsou výslovně přiznána a která lze dle obecně závazných právních předpisů omezit, a to s přihlédnutím k vzájemnému vztahu Prodávajícího a Kupujícího, zejména právo Kupujícího na náhradu Újmy, jsou bez ohledu na jejich právní důvod vyloučena.

12.2 Vyloučení a limitace odpovědnosti dle tohoto článku OP se neuplatní v případech, ve kterých platí zákonná povinnost k náhradě Újmy, kterou nelze smluvně omezit, zejména v případě odpovědnosti za Újmu (i) způsobenou člověku na jeho přirozených právech, (ii) úmyslně nebo z hrubé nedbalosti či (iii) Kupujícímu, který je spotřebitelem.

13 VYŠŠÍ MOC A ZMĚNA OKOLNOSTÍ
13.1 Prodávající se nedostane do prodlení ani nemá povinnost nahradit Újmu způsobenou Kupujícímu porušením svých povinností vyplývajících ze Smlouvy či zákona, bránila-li Prodávajícímu ve splnění této povinnosti některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě Újmy. Za překážku vylučující povinnost k náhradě Újmy způsobené porušením Smlouvy či zákona se považuje překážka ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ. Smluvní strany si nad rámec zákona výslovně sjednávají, že za překážku vylučující povinnost k náhradě újmy se považuje i jakákoliv překážka související s rozšířením onemocnění Koronaviru. Smluvní strany mají v úmyslu vyloučit vznik odpovědnosti Prodávajícího za prodlení a za Újmu způsobenou porušením jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy či zákona v důsledku Koronaviru, neboť nejsou schopny předvídat další jeho vývoj a důsledky na schopnost Prodávajícího plnit jeho závazky ze Smlouvy či zákona. To bere Kupující na vědomí.

13.2 Prodávající se zavazuje upozornit Kupujícího bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě újmy bránící řádnému plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy či zákona. Smluvní strany se zavazují vyvinout přiměřenou péči k odvrácení a překonání překážek vylučujících povinnost k náhradě újmy.

13.3 Kupující na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ přebírá nebezpečí změny okolností.

14 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
14.1 O zpracování osobních údajů fyzických osob Prodávající informuje v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů .

14.2 O zpracování cookies informuje Prodávající v samostatné dokumentu Zásady zpracování cookies.

14.3 Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

15 ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ
15.1 Na tyto OP, stejně jako na právní vztahy založené Smlouvou se použije české právo s vyloučením kolizních ustanovení. V žádném případě se nepoužije Úmluva OSN o mezinárodní koupi zboží a Úmluva OSN o promlčení při mezinárodní koupi zboží. Kromě výše uvedených ustanovení v OP se vylučuje aplikace § 557, § 558 odst. 2., 1732 odst. 2, 1740 odst. 3, 1748 OZ. Je-li Kupující podnikatelem, vylučují tímto Smluvní strany výslovně aplikaci § 1799 a 1800 OZ. Tímto není dotčena ochrana Kupujícího, který je spotřebitelem, poskytnutá mu právem státu, kde má své obvyklé bydliště.

15.2 Je-li Kupující podnikatelem, dohodly se Smluvní strany, že veškeré spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů ohledně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení budou spory řešeny u Městského soudu v Brně či Krajského soudu v Brně v závislosti na věcné příslušnosti.

16 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
16.1 Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či OP vyžadují písemnou formu.

16.2 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

16.3 Kupující není bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího oprávněn práva a povinnosti ze Smlouvy postoupit na třetí osobu.

16.4 Veškerá práva a pohledávky Prodávajícího za Kupujícím vyplývající ze Smlouvy, z jejího porušení či z bezdůvodného obohacení Kupujícího v případě neplatnosti, nicotnosti či zrušení Smlouvy, se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být Prodávajícím uplatněno poprvé.

16.5 Veškerá ujednání Smluvních stran, emaily, komunikace a další projevy vůle Smluvních stran obsažené mimo text OP či Smlouvy jsou ve vztahu k těmto OP či Smlouvě irelevantní. Smluvní stany tímto projevují vůli k uvedeným zdrojům při výkladu jejich úmyslu nepřihlížet. Smluvní strany tímto deklarují, že ke dni uzavření Smlouvy mezi nimi nevznikla žádná praxe, která by mohla být považována za relevantní. Pro vztahy vyplývající ze Smlouvy či se Smlouvou související vylučují Smluvní strany aplikaci obchodních zvyklostí.
16.6 Smlouva včetně OP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

V Brně dne 5. 4. 2023